Polis priveleven

De gegevens van de Klant met een persoonlijk karakter (contactgegevens, gegevens in verband met de access en de activiteit op het Platform) worden door GILOPS GROUP SA  waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue du Dossay 2 à 4020 WANDRE behandeld overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

  1. bij het beheer van het cliënteel en het uitvoeren van marktstudies ;
  2. bij het uitvoeren van de verkoopovereenkomst ;
  3. bij de levering / het afhalen van de goederen ;
  4. bij het uitgeven, het innen en het nazicht van de facturen ;
  5. bij het archiveren van de facturen en het ter beschikking stellen ervan van de Klant;
  6. bij het afleveren van de kaarten en badges nodig voor het afhalen van de goederen;
  7. bij het houden van een « situatieoverzicht » dat de identificaties en de verrichtingen herneemt van de Klanten Wederverkopers uitgevoerd op het elektronisch Platform « … » middels een login en een paswoord ;
  8. bij de realisatie van informatie- of promotieoperaties over de diensten aangeboden GILOPS, doeleinde waar de Klant uitdrukkelijk mee akkoord gaat door het aanvaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden ;

Deze behandelingen hebben van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer de identificatienummers VT005064677 gekregen.

Door het geven van uw gegevens met een persoonlijk karakter aan GILOPS GROUP, geeft u haar uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te behandelen voor de hiervoor gestelde doeleinden. 

Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de voornoemde doeleinden, behoudens later uitdrukkelijk verzet door de Klant betreffende de doeleinde hernomen in het punt (viii).

De gegevens met een persoonlijk karakter die de Klant overmaakt worden geregistreerd in een file waarvan GILOPS GROUP meester is en verantwoordelijk voor de behandeling ervan. De Commissie heeft haar als nummer van verantwoordelijke HM003014560 gegeven

Zij zullen worden behandeld tijdens heel de duur van de overeenkomst en later bewaard tot bij het verstrijken van de verplichtingen tot bewaring van fiscale en boekhoudkundige stukken van GILOPS GROUP.

De gegevens van de Klant zullen zonder zijn voorafgaandelijk akkoord, niet aan derden worden overgemaakt.

Middels een gedateerde en getekende schriftelijke vraag, gestuurd aan de verantwoordelijke voor de behandeling en de rechtvaardiging van zijn identiteit, kan de Klant, gratis indien het om een redelijk volume gaat, de geschreven communicatie krijgen van de gegevens met een persoonlijk karakter die hem aangaan evenals, desgevallend, de rechtzetting ervan indien deze onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

De Klant kan zich eveneens richten tot de  Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer om zijn rechten te laten gelden.  

De Voorzitter van de rechtbank van eerste Aanleg kent over iedere eis betreffende het recht om de communicatie, rechtzetting of schrapping te bekomen van de gegevens met een persoonlijk karakter, wanneer op zijn vraag geen gevolg werd gegeven binnen de 45 dagen na deze vraag, of wanneer deze vraag werd verworpen.

Indien, op eender welk ogenblik, de Klant denkt dat zijn persoonlijke levenssfeer niet wordt gerespecteerd, kan hij een brief of een mail sturen naar GILOPS GROUP (info@gilopsgroup.com). GILOPS GROUP zal alles in het werk stellen om het probleem te vinden en recht te zetten.

Indien de Klant meer informatie wenst, kan hij de  Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren op het volgende adres: Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat, 139 te 1000 Brussel (Tel. + 32 2 213 85 40 – Fax. + 32 2 213 85 65 – commission@privacycommission.be). Hij kan er het openbaar register van de geautomatiseerde behandelingen van gegevens met een persoonlijk karakter raadplegen.